Huyện đoàn Nông sơn - tỉnh Quảng Nam

Tuổi trẻ Nông Sơn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy - 16/12/2023 22:40
Tuổi trẻ Nông Sơn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó thanh niên giữ vai trò quan trọng. Thanh niên là lực lượng có sức khỏe, trí tuệ, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng vươn lên, ham học hỏi, dễ thích nghi với môi trường xã hội; là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế... Tuy nhiên, thanh niên còn những hạn chế về kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử và lý luận chính trị, chưa có nhiều kinh nghiệm nên rất dễ bị lôi kéo trước những cám dỗ; dễ bị kích động theo “tâm lý đám đông”; dễ chán nản, bi quan, tiêu cực khi gặp khó khăn, thất bại... Các thế lực thù địch luôn lợi dụng những đặc điểm đó để tuyên truyền, lôi kéo, kích động thanh niên.
Với sự phát triển mạnh của mạng xã hội trong thời đại công nghệ 4.0, hầu hết thanh niên sử dụng mạng xã hội, tiếp xúc thường xuyên các luồng thông tin khác nhau. Do có tính mở, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi khó phân biệt giữa thực và ảo, không gian mạng đem đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên ngày càng tinh vi. Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và tâm lý dễ cả tin, chủ quan khi tham gia mạng xã hội của thanh niên, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc; tăng cường bình luận, tuyên truyền kích động để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng, ảnh hưởng lớn đến thanh niên, đòi hỏi phải luôn nhận thức đầy đủ những yêu cầu đặt ra, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới. 
Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thanh niên Việt Nam nói chung, huyện Nông Sơn nói riêng đã đạt được một số kết quả quan trọng; góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới.
Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước và hệ thống chính trị, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn huyện Nông Sơn triển khai nhiều chương trình, hoạt động góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Công tác thông tin, tuyên truyền
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền thông qua cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của Người, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cuộc thi giúp đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về lịch sử Đảng, sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. 
 
Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII
Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Fanpage Tuổi trẻ huyện Nông Sơn trên Facebook và Cổng thông tin UBND huyện Nông Sơn, tổ chức quán triệt, học tập tại địa phương, thu hút khoảng 2.000 lượt cán bộ đoàn-hội, đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động thiết thực và bổ ích, giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao giác ngộ chính trị, củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với đất nước.
Các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn huyện tổ chức 25 đợt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết đến với 100% cán bộ, đoàn viên tại các địa phương, đơn vị dưới nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm trung tâm các xã; tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại; các hội thi, hội diễn...
Đoàn viên thanh niên thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Hằng năm phối hợp với các cấp, ngành tổ chức đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với thanh niên để thế hệ trẻ hiểu rõ tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến thanh niên. Thường xuyên tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin công tác xây dựng Đảng và những chủ trương, nghị quyết của Đảng. Cùng với hệ thống chính trị của huyện, Đoàn - Hội trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với trang mạng xã hội đăng tải không đúng sự thật về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng... Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình dư luận trong thanh niên qua các kênh thông tin trên mạng xã hội...
Công tác tuyên truyền miệng để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được duy trì và triển khai hiệu quả. Toàn huyện tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, hội thi bí thư chi đoàn giỏi... một trong các phần thi là chọn chủ đề về lịch sử Đảng, chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, công tác thanh niên... góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Công tác bồi dưỡng lý luận
Tổ chức học tập 04 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, trong đó phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, giúp đoàn viên nhận rõ âm mưu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chia rẽ tổ chức nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của các thế lực thù địch.
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên năm 2023
Các chuyên đề giúp nâng cao nhận thức của thanh niên, trung thành với lý tưởng cách mạng, con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn như Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ.”
Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, văn hóa, lối sống
Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai thực hiện hiệu quả. Thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; truyền thống cách mạng, văn hóa của vùng đất và con người địa phương, của Đoàn - Hội thông qua các kênh thông tin như: Fanpage Tuổi trẻ Nông Sơn trên Facebook, website Tuổi trẻ huyện Nông Sơn. 
Nhiều loại hình sinh hoạt phong phú, thiết thực, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng tâm là giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của Đoàn và của địa phương như tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 45 năm chiến thắng Nông Sơn- Trung Phước 1974-2019, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 1975-2020, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Huyện đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử như Nghĩa trang liệt sĩ huyện, bia tưởng niệm chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước, các bia tưởng niệm tại Hóc Thượng, Trại Tiệp, Khe Chín Khúc, nhà bia ghi danh liệt sĩ tại các xã, thị trấn và nhà bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Huấn - nguyên Bí thư Huyện uỷ Quế Sơn,... Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa; duy trì thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27/7 hằng năm. Tổ chức các ngày chủ nhật xanh với hoạt động dọn vệ sinh, dâng hương tại các với địa danh lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm..., vận động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện và Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Lâm, góp phần giáo dục truyền thống quê hương, lòng yêu nước cho đoàn viên thanh thiếu nhi.
Viếng hương Bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 31 tại Hóc Thượng
Các cấp bộ Đoàn - Hội toàn huyện thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động văn hoá - văn nghệ tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các văn bản luật... thông qua hội thi, hội diễn như Tiếng hát mùa Xuân, Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, Liên hoan tuyên truyền xây dựng nông thôn mới...
Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện đạt được kết quả quan trọng, cùng hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần duy trì và phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, nội dung, phương pháp đấu tranh trên không gian mạng cho cho thanh niên. Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Nguồn tin: Huyện đoàn- Hội LHTN Việt Nam huyện Nông Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bản quyền 2012 thuộc về Huyện đoàn Nông Sơn - Chịu trách nhiệm nội dung: BTV Huyện đoàn
Địa chỉ: Trung Hạ - Quế Trung - Nông Sơn - Quảng Nam | Tel: 02353.656970 | Email: huyendoannongson@gmail.com
Design by Mr.Lưu | 0905.914411 | 
Thiet ke Website Quang Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây